Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

badanie ankietowe z interesariuszami GPR dotyczące „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023"

W związku z prowadzeniem oceny aktualności „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023" zwracamy się do Państwa z prośbą o ocenę wpływu projektów wpisanych do GPR na procesy społeczno-gospodarcze na terenie Obszaru Rewitalizacji:

Zagadnienia:
(To pytanie jest wymagane)
1. Jak Pan/i ocenia w skali od 1-10, gdzie 1 oznacza najmniejszy poziom wpływu, a 10 – największy, wpływ projektów wpisanych do GPR na:

1. poprawę dostępu do infrastruktury sportowo – rekreacyjnej oraz do oferty sportowo-rekreacyjnej, na bazie zmodernizowanej infrastruktury

2.rozwój oferty czasu wolnego

3. integrację społeczną

4. wzrost liczby mieszkańców obszaru rewitalizowanego korzystających z infrastruktury i oferty sportowo-rekreacyjnej

5. poprawę estetyki przestrzeni publicznej

6. poprawę jakości życia mieszkańców

7. poprawę dostępu do infrastruktury kulturalnej oraz do oferty kulturalnej, na bazie zmodernizowanej infrastruktury

8.wzrost liczby mieszkańców obszaru rewitalizowanego korzystających z infrastruktury i oferty kulturalnej

9. poprawę dostępu do infrastruktury społecznej oraz do oferty społecznej opartej na zmodernizowanej infrastrukturze

10. aktywizację społeczna

11. wzrost poczucia bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych

12. poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru

13. wsparcie dla rodzin przeżywających różnego typu problemy

14. spadek liczby mieszkańców obszaru rewitalizowanego korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach w zakresie opieki nad rodziną

15. wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości dotyczącej wartości tradycyjnej rodziny

16. wzrost wiedzy na temat świadomego rodzicielstwa

17. zmniejszenie dysfunkcjonalności wśród rodzin na terenie Gminy Brzeszcze

18. rozszerzanie wśród mieszkańców obszaru rewitalizowanego wiedzy na temat dostępnych form pomocy i wsparcia specjalistycznego z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej

19. zwiększenie umiejętności i kompetencji interpersonalnych seniorów z obszaru rewitalizowanego

20. wzmocnienie potencjału osobowościowego i podniesienie poczucia własnej wartości

21. aktywizację i integracja społeczna osób powyżej 60 roku życia

22. wzmocnienie więzi międzypokoleniowej oraz wzmacnianie potencjału społecznego

23. przeciwdziałanie marginalizacji i samotności

24. spadek liczby rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

25. spadek liczby zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży

26. spadek liczby rodzin z Niebieskimi Kartami

27. poprawę wsparcia dla osób niesamodzielnych

28. wzmacnianie potencjału społecznego

29. wzrost aktywności mieszkańców w obszarze działań wolontarystycznych

30. intensyfikację profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego

31. zmniejszanie dysfunkcji w rodzinach

32. aktywizowanie seniorów

33. wzmocnienie potencjału społecznego

34. przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci i młodzieży

35. wzrost opieki profilaktycznej w naturalnym środowisku dziecka wymagającego wsparcia tj. nauka i zabawa

36. wzmocnienie poczucia własnej wartości u dzieci potrzebujących pomocy

37. rozwój oferty czasu wolnego dla dzieci

38. ograniczenie tzw. niskiej emisji

39. poprawę warunków zdrowotnych życia, pracy i wypoczynku na obszarze rewitalizowanym

40. poprawę świadomości mieszkańców w zakresie wykorzystania ciepła – świadome zarządzanie budżetem

41. uzyskanie efektu ekologicznego

42. wzrost jakości środowiska

43. racjonalizację zarządzaniem energią w budynkach

44. rozwój gospodarczy obszaru rewitalizowanego

45. wzrost świadomości ekologicznej

46. poprawę stanu środowiska naturalnego

47. rozwój wolontariatu

48. wsparcie psychologiczno-pedagogiczne młodzieży

49. poprawę dostępu do infrastruktury sportowo – rekreacyjnej oraz do oferty sportowo-rekreacyjnej na bazie zmodernizowanej infrastruktury

50. poprawę dostępu do infrastruktury kulturalnej

51. poprawę dostępu do infrastruktury społecznej i kulturalnej

52. wzrost liczby mieszkańców obszaru rewitalizowanego korzystających z infrastruktury oraz oferty społecznej i kulturalnej obiektu

53. poprawę bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej

54. likwidację barier architektonicznych

55. obniżenie stanu degradacji infrastruktury mieszkaniowej

56. wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców obszaru zdegradowanego

(To pytanie jest wymagane)

2. Jak Pan/i ocenia w skali od 1-5 (gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – najwyższą) poniższe aspekty na terenie obszaru wyznaczonego do rewitalizacji w roku 2017 oraz w roku 2020.

Analizowane czynniki:

2017 rok 2020 rok

. infrastruktura sportowo – rekreacyjna oraz oferta sportowo-rekreacyjna

2017 rok 2020 rok

2. oferta czasu wolnego

2017 rok 2020 rok

3. poziom integracji społecznej

2017 rok 2020 rok

4. estetyka przestrzeni publicznej

2017 rok 2020 rok

5. dostęp do infrastruktury kulturalnej oraz do oferty kulturalnej

2017 rok 2020 rok

6. dostęp do infrastruktury społecznej oraz do oferty społecznej

2017 rok 2020 rok

7. poziom aktywizacji społecznej

2017 rok 2020 rok

8. poziom bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych

2017 rok 2020 rok

9. poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru

2017 rok 2020 rok

10. wsparcie dla rodzin przeżywających różnego typu problemy

2017 rok 2020 rok

11. świadomości mieszkańców dotyczącej wartości tradycyjnej rodziny

2017 rok 2020 rok

12. wiedza mieszkańców na temat świadomego rodzicielstwa

2017 rok 2020 rok

13. poziom dysfunkcjonalności wśród rodzin na terenie Gminy Brzeszcze

2017 rok 2020 rok

14. umiejętności i kompetencje interpersonalne seniorów z obszaru rewitalizowanego

2017 rok 2020 rok

15. potencjał osobowościowy i poczucie własnej wartości mieszkańców

2017 rok 2020 rok

16. poziom aktywizacji i integracji społecznej osób powyżej 60 roku życia

2017 rok 2020 rok

17. więzi międzypokoleniowej oraz potencjał społeczny

2017 rok 2020 rok

18. aktywność mieszkańców w obszarze działań wolontarystycznych

2017 rok 2020 rok

19. opieka profilaktyczna w naturalnym środowisku dziecka wymagającego wsparcia tj. nauka i zabawa

2017 rok 2020 rok

20. poczucie własnej wartości u dzieci potrzebujących pomocy

2017 rok 2020 rok

21. oferta czasu wolnego dla dzieci

2017 rok 2020 rok

22. poziom tzw. niskiej emisji

2017 rok 2020 rok

23. warunki zdrowotne życia, pracy i wypoczynku na obszarze rewitalizowanym

2017 rok 2020 rok

24. poziom gospodarczy obszaru rewitalizowanego

2017 rok 2020 rok

25. stan środowiska naturalnego

2017 rok 2020 rok

Dziękujemy za udział w badaniu.

Ankieta zostanie zapisana po kliknięciu przycisku "Wyślij" w prawym dolnym rogu ekranu.