Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Polityka senioralna Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030

Szanowni Państwo,

Firma EU-Consult na zlecenie Gminy Kielce opracowuje Politykę senioralną Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030. Uzyskane w trakcie badania informacje posłużą do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy sytuacji i potrzeb osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, zaś w  dalszej kolejności do stworzenia Polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030, której zadaniem będzie poprawa jakości życia osób mających 60 i więcej lat.

W związku z tym, chcielibyśmy poprosić Pana/Panią o wzięcie udziału w badaniu ankietowym. Uprzejmie prosimy o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na  pytania. Ankieta jest anonimowa.

Sytuacja zdrowotna i społeczna

1. Jak Pan/Pani ocenia swój stan zdrowia?

2. Z czyjej pomocy Pan/Pani korzysta?

3. Czy pomoc, z której Pan/Pani korzysta jest wystarczająca?

dlaczego?
              4. Z jakimi problemami spotyka się Pan/Pani na terenie swojej gminy/miasta?

5. Jak Pan/Pani ocenia:

Swoją sytuację finansową
Swoją sytuację mieszkaniową

6. Jakie problemy mieszkaniowe Pan/Pani dostrzega?

7. Jak Pan/Pani ocenia:

Dostęp do opieki medycznej w swoim miejscu zamieszkania
Jakość usług zdrowotnych w swoim miejscu zamieszkania
Dostęp do usług społecznych w swoim miejscu zamieszkania
Jakość usług społecznych w swoim miejscu zamieszkania
Dostęp do instytucji publicznych (urzędy, ZUS)
Dostęp do instytucji kulturalnych (np. świetlica, dom kultury, biblioteka, kino, teatr)

8. Co w zakresie dostępności usług zdrowotnych i społecznych na terenie Pana/Pani miejsca zamieszkania stanowi największy problem?

              9. Jakich usług skierowanych do osób starszych brakuje w Pana/i gminie/mieście?

10. Czy korzysta Pan/Pani z usługi teleopieki (przycisk SOS wbudowany w telefon, opaska teleopiekuńcza, urządzenia monitorujące)?

Aktywizacja społeczno-edukacyjno-kulturalna
              11. Gdzie najczęściej spędza Pan/Pani swój czas wolny?

12. W jakich zajęciach chciał(a)by Pan/Pani uczestniczyć w wolnym czasie?

Zajęcia językowe
Zajęcia z zakresu obsługi komputera
Warsztaty medyczne, psychologiczne
Zajęcia artystyczne (rękodzieła, szycie)
Zajęcia ruchowe, rehabilitacyjne
Zajęcia kulturalne (spektakle, projekcje filmowe)
Wycieczki turystyczne
Uniwersytet III Wieku
Działania w ramach miejscowej wspólnoty kościelnej
Działania wolontariackie
Korzystanie z Internetu
Przebywanie z rodziną
Inne (jakie?)
Inne (jakie?)
              13. Czy któryś z wymienionych czynników stanowi problem w podejmowaniu aktywności  społecznej, kulturalnej lub edukacyjnej?

14. W jaki sposób chciał(a)by Pan/Pani być informowany/informowana o ofertach zajęć dla seniorów?

15. Proszę wskazać, z jakich środków transportu korzysta Pan/Pani najczęściej?

16. Czy uważa Pan/Pani, że osoby starsze mają wpływ na swoje otoczenie?

              17. Jakie działania w Pana/Pani gminie/mieście należałoby podjąć lub usprawnić, by poprawić jakość życia osób powyżej 60 roku życia?
Metryka
(To pytanie jest wymagane)
             18. Płeć
(To pytanie jest wymagane)

19. Wiek

(To pytanie jest wymagane)

20. Teren zamieszkania

21. Stan cywilny

22. Z kim Pan/i mieszka?

23. Aktywność zawodowa

24. Czy jest Pan/i członkiem jakiejś organizacji (np. stowarzyszenia, klubu, koła zainteresowań, grupy religijnej)?

jakich?
Dziękujemy za udział w badaniu!