Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta z mieszkańcami powiatu wołomińskiego dotyczy Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,

 

W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie ankietowe ma na celu określenie trafności zapisów proponowanych w projekcie dokumentu, a także zwiększenie efektywności zaplanowanych działań. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie w formie zbiorczej, do opracowanie ostatecznej wersji Strategii.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Projekt Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego
(To pytanie jest wymagane)

1. Czy słyszał/a Pan/i o projekcie Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030?

(To pytanie jest wymagane)

2. Czy zapoznał/a się Pan/i z projektem Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030?

Diagnoza obecnego stanu turystyki i jej najważniejszych cech warunkujących jej rozwój
(To pytanie jest wymagane)

3. Jak ocenia Pan/i aktualność diagnozy obecnego stanu turystyki powiatu wołomińskiego?

(To pytanie jest wymagane)

3a. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:

(To pytanie jest wymagane)

4. Jak ocenia Pan/i trafność diagnozy obecnego stanu turystyki powiatu wołomińskiego?

(To pytanie jest wymagane)

4a. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:

(To pytanie jest wymagane)

5. Czy Pana/i zdaniem wszystkie problemy zostały zdiagnozowane?

(To pytanie jest wymagane)

5a. Jakich problemów nie zdiagnozowano?

(To pytanie jest wymagane)

6. Czy Pana/i zdaniem odpowiednio wyeksponowane  zostały potencjały powiatu wołomińskiego?

(To pytanie jest wymagane)
            6a. Jakich potencjałów nie wyeksponowano?
(To pytanie jest wymagane)

7. Jak ocenia Pan/i natężenie poszczególnych problemów na terenie powiatu wołomińskiego?

Prosimy o cenę na skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 5 najwyższą.

Bezrobocie
Ubóstwo
Przestępczość
Niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym
Starzenie się społeczeństwa

Jakie inne problemy społeczne występują w powiecie wołomińskim?

(To pytanie jest wymagane)

8. Jak ocenia Pan/i poniższe gospodarcze aspekty życia w powiecie wołomińskim?

Prosimy o cenę na skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 5 najwyższą.

Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej
Wsparcie osób bezrobotnych
Poziom przedsiębiorczości mieszkańców
Kondycja ekonomiczna istniejących przedsiębiorstw
Oferty pracy
Infrastruktura do prowadzenia działalności gospodarczej

 Jakie inne problemy gospodarcze widoczne sa w powiecie wołomińskim?

(To pytanie jest wymagane)

9. Czy Pana/i zdaniem walory turystyczne powiatu zostały wyraźnie podkreślone w projekcie Strategii Rozwoju Turystyki?

(To pytanie jest wymagane)

9a. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:

Potencjał turystyczny
(To pytanie jest wymagane)

10. Jak ocenia Pan/i poszczególne elementy oferty turystycznej powiatu wołomińskiego?

Prosimy o cenę na skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 5 najwyższą.

Atrakcyjność turystyczna powiatu wołomińskiego
Duża liczba turystów w powiecie wołomińskim
Odpowiednio prowadzona strategia promocji i turystyki
Dobrze zbudowana baza noclegowa
Dobrze rozwinięta baza gastronomiczna
Odpowiednia dostępność komunikacyjna powiatu wołomińskiego
Odpowiednio prowadzona informacja turystyczna
Odpowiednie wykorzystywanie walorów powiatu wołomińskiego
(To pytanie jest wymagane)

11. Proszę wymienić maksymalnie 5 produktów turystycznych, które są najważniejsze w powiecie wołomińskim:

(To pytanie jest wymagane)

12. Jak ocenia Pan/i oferowane produkty turystyczne w powiecie wołomińskim?

(To pytanie jest wymagane)

12a. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:

(To pytanie jest wymagane)

13. Które z wymienionych słabych stron Pana/i zdaniem najbardziej wpływają na słabość oferowanych produktów turystycznych?

(To pytanie jest wymagane)

14. Czy Pana/i zdaniem powiat wołomiński jest miejscem atrakcyjnym turystycznie?

(To pytanie jest wymagane)

14a. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:

(To pytanie jest wymagane)

15. Proszę wymienić miejscowości w powiecie wołomińskim, które Pana/i zdaniem są najbardziej atrakcyjne turystycznie:

(To pytanie jest wymagane)

16. Jakie Pana/i zdaniem są najważniejsze atrakcje turystyczne w powiecie wołomińskim?

(To pytanie jest wymagane)

17. W jakim kierunku powinien rozwijać się powiat wołomiński w zakresie turystyki?

(To pytanie jest wymagane)

18. Jakie Pana/i zdaniem produkty turystyczne należy rozwijać w pierwszej kolejności?

Analiza SWOT (analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń)
(To pytanie jest wymagane)

19. Jakie są Pana/i zdaniem mocne strony rozwoju turystyki powiatu wołomińskiego?

(To pytanie jest wymagane)

20. Jak ocenia Pan adekwatność, zidentyfikowanych w Strategii mocnych stron turystyki Powiatu Wołomińskiego?

(To pytanie jest wymagane)

20a. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:

(To pytanie jest wymagane)

21. Jakie są Pana/i zdaniem słabe strony rozwoju turystyki powiatu wołomińskiego?

(To pytanie jest wymagane)

22. Jak ocenia Pan adekwatność, zidentyfikowanych w Strategii słabych stron turystyki powiatu wołomińskiego?

(To pytanie jest wymagane)

22a. Jak Prosze uzasadnić swoją odpowiedź:

(To pytanie jest wymagane)

23. Jakie są Pana/i zdaniem szanse rozwoju turystyki dla powiatu wołomińskiego?

(To pytanie jest wymagane)

24. Jak ocenia Pan adekwatność, zidentyfikowanych w Strategii szans stron turystyki powiatu wołomińskiego?

(To pytanie jest wymagane)

24a. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:

(To pytanie jest wymagane)

25. Jakie są Pana/i zdaniem zagrożenia rozwoju turystyki dla powiatu wołomińskiego?

(To pytanie jest wymagane)

26. Jak ocenia Pan adekwatność, zidentyfikowanych w Strategii zagrożeń turystyki powiatu wołomińskiego?

(To pytanie jest wymagane)

26a. Proszę uzasdnić swoją odpowiedź:

Misja Powiatu Wołomińskiego
(To pytanie jest wymagane)

27. Jakie elementy Pana/i zdaniem powinny zostać podkreślone w misji rozwoju turystyki powiatu wołomińskiego?

(To pytanie jest wymagane)

28. Jak ocenia Pan/i adekwatność misji powiatu wołomińskiego w kontekście przeprowadzonej diagnozy?

(To pytanie jest wymagane)

29. W jakim innym kierunku  Pana/i zdaniem powinien rozwijać się powiat w zakresie turystyki?

Wizja rozwoju turystyki
(To pytanie jest wymagane)

30. Jakie elementy Pana/i zdaniem powinny zostać podkreślone w wizji rozwoju turystyki powiatu wołomińskiego?

(To pytanie jest wymagane)

31. Jak ocenia Pan/i adekwatność Wizji rozwoju turystyki powiatu wołomińskiego w kontekście przeprowadzonej diagnozy?

(To pytanie jest wymagane)

32. W jakim innym Pana/i zdaniem powinien rozwijać się powiat w zakresie turystyki?

Cele i kierunki rozwoju turystyki
(To pytanie jest wymagane)

33. W skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza zdecydowanie niepotrzebny, a 5 – bardzo potrzebny) proszę ocenić konieczność realizacji poszczególnych celów i działań określonych w Strategii rozwoju turystyki:

1. Powiat wołomiński jako miejsce spotkań biznesowych
1.1. Wzmocnienie pozycji regionu jako miejsca turystyki biznesowej
1.2. Przygotowanie oferty turystycznej w oparciu o potrzeby rynku związane z tzw. turystyką biznesową
2. Powiat wołomiński jako miejsce wypoczynku weekendowego
2.1. Rozwój sportu i rekreacji, promocja zdrowego stylu życia i work-life ballance z wykorzystaniem potencjału endogenicznego regionu
3. Powiat wołomiński jako konkurencyjny produkt turystyczny
3.1. Zwiększenie atrakcyjności powiatu w mediach regionalnych
3.2. Rozbudowa infrastruktury turystycznej.
3.3. Zwiększenie dostępności obiektów atrakcyjnych turystycznie

34. Jakie inne cele powinny zostać włączone do Strategii Rozwoju Turystyki?

Programy działania
(To pytanie jest wymagane)

35. W skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza zdecydowanie niepotrzebny, a 5 – bardzo potrzebny) proszę ocenić konieczność realizacji poszczególnych zadań  określonych w Strategii rozwoju turystyki:

Zadanie 1.1.1: Promocja istniejących zasobów bazy noclegowej, gastronomicznej oraz wypoczynkowej wśród przedsiębiorców mogących być zainteresowanymi skorzystaniem z tych usług.
Zadanie 1.1.2: Wzmocnienie kompetencji językowych pracowników branży turystycznej i branż pokrewnych w celu świadczenia wysokiej jakości usług turystycznych.
Zadanie 1.2.1: Badanie potrzeb środowiska biznesu pod kątem czynników istotnych dla skorzystania z oferty świadczonej przez podmioty znajdujące się w powiecie wołomińskim.
Zadanie 1.2.2: Wsparcie podmiotów działających na obszarze powiatu w celu świadczenia przez nie oferty turystyki skierowanej do biznesu.
Zadanie 2.1.1: Promocja programów motywacyjnych do korzystania z oferty turystycznej powiatu.
Zadanie 2.1.2: Opracowanie propozycji tematycznych zwiedzania i aktywnego korzystania z zasobów przyrodniczych powiatu skierowanej do zróżnicowanych grup odbiorców (rodzin z dziećmi, osób aktywnych fizycznie, seniorów itp.).
Zadanie 3.1.1: Promocja turystyki weekendowej wśród zróżnicowanych grup odbiorców.
Zadanie 3.1.2: Kampania medialna - promowanie powiatu jako przyjaznego, otwartego miejsca dla zróżnicowanych grup odbiorców.
Zadanie 3.2.1:Rozbudowa sieci dróg rowerowych z uwzględnieniem potrzeb ruchu turystycznego.
Zadanie 3.2.2: Rozwój bazy sprzętu sportowego (rowerów, kajaków itp.) do wypożyczenia.
Zadanie 3.3.1. Dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

36. Jakie inne zadania powinny zostać włączone do Strategii Rozwoju Turystyki?

Metryczka
(To pytanie jest wymagane)
           37. Płeć:
(To pytanie jest wymagane)

38. Wiek:

(To pytanie jest wymagane)

39. Miejsce zamieszkania:

(To pytanie jest wymagane)

            40. Jakie jest Pana/Pani ukończone wykształcenie?

(To pytanie jest wymagane)

41. Jakie jest główne źródło utrzymania w Pana/Pani gospodarstwie domowym:

Dziękujemy za udział w badaniu!  

Ankieta zostanie zapisana w naszej bazie po kliknięciu przycisku "Wyślij" w prawym dolnym rogu ekranu.