Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

zapotrzebowanie gmin woj. warmińsko-mazurskiego na realizacje projektów rewitalizacyjnych (ankieta ogólna)

Szanowni Państwo,

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeprowadzamy badanie zapotrzebowania gmin województwa warmińsko-mazurskiego na realizacje projektów rewitalizacyjnych. W związku z tym, chciał(a)bym poprosić Pana/Panią o wzięcie udziału w ankiecie internetowej dotyczącej tego zagadnienia. Wypełnienie ankiety będzie trwało około 10 minut.

(To pytanie jest wymagane)
Proszę wskazać miejsce zamieszkania (gminę):
(To pytanie jest wymagane)

Czy na obszarze Pana/Pani gminy występują obecnie problemy wymagające podjęcia działań naprawczych?

Problemy społeczne

(np. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, wysoka liczba mieszkańców objętych pomocą socjalną, niski poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym)

Problemy gospodarcze

(np. niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw)

Problemy przestrzenno-funkcjonalne

(np. przekroczenie standardów jakości środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska)

Problemy środowiskowe

(np. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niedostosowanie infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, niski poziomu obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych)

Problemy techniczne

(np. degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności, ochrony środowiska i zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)

(To pytanie jest wymagane)
Jakiego rodzaju problemy społeczne wymagające podjęcia działań naprawczych występują obecnie na obszarze Pana/Pani gminy?
(To pytanie jest wymagane)
Jakiego rodzaju problemy gospodarcze wymagające podjęcia działań naprawczych występują obecnie na obszarze Pana/Pani gminy?
(To pytanie jest wymagane)
Jakiego rodzaju problemy przestrzenno-funkcjonalne wymagające podjęcia działań naprawczych występują obecnie na obszarze Pana/Pani gminy?
(To pytanie jest wymagane)
Jakiego rodzaju problemy środowiskowe wymagające podjęcia działań naprawczych występują obecnie na obszarze Pana/Pani gminy?
(To pytanie jest wymagane)
Jakiego rodzaju problemy techniczne wymagające podjęcia działań naprawczych występują obecnie na obszarze Pana/Pani gminy?
(To pytanie jest wymagane)
W jakiej części gminy koncentrują się wskazane przez Pana/Panią problemy społeczne?

Problemy społeczne

Problemy gospodarcze

Problemy przestrzenno-funkcjonalne

Problemy środowiskowe

Problemy techniczne

(To pytanie jest wymagane)

Jakie grupy docelowe powinny zostać objęte działaniami rewitalizacyjnymi na obszarze Pana/Pani gminy?

Proszę wskazać grupy, które Pana/Pani zdaniem w najwyższym stopniu wymagają objęcia wsparciem.

(To pytanie jest wymagane)

Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów rewitalizacyjnych, które planowane są do realizacji w najbliższych latach na obszarze Pana/Pani gminy.

Proszę ocenić poszczególne projekty w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zupełnie niepotrzebne, 5 – bardzo potrzebne

Rewitalizacja ulic
Budowa zbiornika retencyjnego
Budowa ciągów pieszo-jezdnych
Rewitalizacja wieży ciśnień
Budowa skejt parku
Budowa stadionu kolarskiego
Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie miasta
Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym
(To pytanie jest wymagane)

Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów rewitalizacyjnych, które planowane są do realizacji w najbliższych latach na obszarze Pana/Pani gminy.

Proszę ocenić poszczególne projekty w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zupełnie niepotrzebne, 5 – bardzo potrzebne

Odtworzenie historycznej zabudowy Ratusza
Energooszczędne oświetlenie uliczne
Prace konserwatorskie elewacji budynków mieszkalnych
(To pytanie jest wymagane)

Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów rewitalizacyjnych, które planowane są do realizacji w najbliższych latach na obszarze Pana/Pani gminy.

Proszę ocenić poszczególne projekty w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zupełnie niepotrzebne, 5 – bardzo potrzebne

Zagospodarowanie brzegów rzeki Pasłęki
Rewitalizacja fosy miejskiej
Adaptacja zabytków na funkcje społeczne
(To pytanie jest wymagane)

Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów rewitalizacyjnych, które planowane są do realizacji w najbliższych latach na obszarze Pana/Pani gminy.

Proszę ocenić poszczególne projekty w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zupełnie niepotrzebne, 5 – bardzo potrzebne

Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu
Rewitalizacja kąpieliska morskiego w Elblągu
Utworzenie strefy seniora
Przygotowanie terenów inwestycyjnych
Rozbudowa ścieżek rowerowych
Rewitalizacja przestrzeni parkowych
(To pytanie jest wymagane)

Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów rewitalizacyjnych, które planowane są do realizacji w najbliższych latach na obszarze Pana/Pani gminy.

Proszę ocenić poszczególne projekty w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zupełnie niepotrzebne, 5 – bardzo potrzebne

Rewitalizacja parku
Zagospodarowania placu marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej
Rewitalizacja parku
(To pytanie jest wymagane)

Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów rewitalizacyjnych, które planowane są do realizacji w najbliższych latach na obszarze Pana/Pani gminy.

Proszę ocenić poszczególne projekty w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zupełnie niepotrzebne, 5 – bardzo potrzebne

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej (tereny zielone)
Rewitalizacja podwórek przy budynkach wielodzinnych
Zagospodarowanie przestrzeni przy jeziorze Gołdap
(To pytanie jest wymagane)

Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów rewitalizacyjnych, które planowane są do realizacji w najbliższych latach na obszarze Pana/Pani gminy.

Proszę ocenić poszczególne projekty w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zupełnie niepotrzebne, 5 – bardzo potrzebne

Utworzenie domu seniora
Prowadzenie zajęć dla osób starszych
Utworzenie domu dziecka
Utworzenie dziennego domu pobytu
Budowa drogi przemysłowej
Przebudowa ulic na Starym Mieście
Przebudowa ulicy Armii Krajowej
Zagospodarowanie terenu w dolinie rzeki Młynówki
(To pytanie jest wymagane)

Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów rewitalizacyjnych, które planowane są do realizacji w najbliższych latach na obszarze Pana/Pani gminy.

Proszę ocenić poszczególne projekty w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zupełnie niepotrzebne, 5 – bardzo potrzebne

Rewitalizacja ulic
Rewitalizacja parku zabytkowego
Nowa przestrzeń rekreacyjna w Zamkowej fosie
Jeziorany odzyskują zamek
Otworzenie średniowiecznego ratusza na cele mieszkańców
(To pytanie jest wymagane)

Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów rewitalizacyjnych, które planowane są do realizacji w najbliższych latach na obszarze Pana/Pani gminy.

Proszę ocenić poszczególne projekty w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zupełnie niepotrzebne, 5 – bardzo potrzebne

Mieszkania chronione dla osób chorych somatycznie
Klub integracji społecznej
Centrum wolontariatu dla seniora
(To pytanie jest wymagane)

Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów rewitalizacyjnych, które planowane są do realizacji w najbliższych latach na obszarze Pana/Pani gminy.

Proszę ocenić poszczególne projekty w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zupełnie niepotrzebne, 5 – bardzo potrzebne

Rewitalizacja zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Kisielicach
Odbudowa historycznego Starego Miasta w Kisielicach
Rewitalizacja istniejących zabytków ( np. obiekty sakralne, zabytkowe kamienice)
Rewitalizacja wieży ciśnień w Kisielicach
Rewitalizacja parków wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy ( m. in. Ogrodzieniec, Trupel)
(To pytanie jest wymagane)

Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów rewitalizacyjnych, które planowane są do realizacji w najbliższych latach na obszarze Pana/Pani gminy.

Proszę ocenić poszczególne projekty w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zupełnie niepotrzebne, 5 – bardzo potrzebne

Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta
(To pytanie jest wymagane)

Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów rewitalizacyjnych, które planowane są do realizacji w najbliższych latach na obszarze Pana/Pani gminy.

Proszę ocenić poszczególne projekty w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zupełnie niepotrzebne, 5 – bardzo potrzebne

Rewitalizacja budynku dworca kolejowego
Termomodernizacja budynków i hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1
Budowa ciągów jezdnych rowerowych i pieszych na byłych terenach kolejowych
Wymiana pieców ogrzewania na niskoemisyjne
Uaktywnienie nieczynnego obserwatorium astronomicznego przy Szkole Podstawowej nr 1
Rozbudowa sieci podziemia
Modernizacja sieci dróg
Rozbudowa centrum sportowego
Centrum przedsiębiorczości
(To pytanie jest wymagane)

Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów rewitalizacyjnych, które planowane są do realizacji w najbliższych latach na obszarze Pana/Pani gminy.

Proszę ocenić poszczególne projekty w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zupełnie niepotrzebne, 5 – bardzo potrzebne

Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół i w budynku starostwa powiatowego w Nidzicy wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych
Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej wraz z odwonieniem i oświetleniem
Rozbudowa z przebudową budynku kina Wenus
Rewitalizacja parku
Przebudowa i remont Ratusza Miejskiego
Rewitalizacja obszaru wokół jeziorka miejskiego w Nidzicy
(To pytanie jest wymagane)

Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów rewitalizacyjnych, które planowane są do realizacji w najbliższych latach na obszarze Pana/Pani gminy.

Proszę ocenić poszczególne projekty w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zupełnie niepotrzebne, 5 – bardzo potrzebne

Modernizacja budynku urzędu miejskiego w Nowy Mieście Lubawskim
Rewitalizacja gotyckich obiektów obronnych
Rewitalizacja ulic w centrum miasta Nowe Miasto Lubawskie
Zagospodarowanie terenów nabrzeżnych rzeki Drwęcy
Kontynuacja kompleksowego wsparcia rodzin dysfunkcyjnych zamieszkałych za obszarze rewitalizowanym
(To pytanie jest wymagane)

Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów rewitalizacyjnych, które planowane są do realizacji w najbliższych latach na obszarze Pana/Pani gminy.

Proszę ocenić poszczególne projekty w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zupełnie niepotrzebne, 5 – bardzo potrzebne

Rewitalizacja Placu Tysiąclecia
Rewitalizacja Czerwonych Koszar
Rewitalizacja podwórek
(To pytanie jest wymagane)

Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów rewitalizacyjnych, które planowane są do realizacji w najbliższych latach na obszarze Pana/Pani gminy.

Proszę ocenić poszczególne projekty w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zupełnie niepotrzebne, 5 – bardzo potrzebne

Modernizacja stadionu sportowego
Remont i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1
Rewitalizacja układu drogowego
Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego
Korekcja małej obwodnicy
Rewitalizacja parku miejskiego etap II
Łamanie barier architektonicznych na terenie miasta
Monitoring wizyjny Starego Miasta
Remont Ratusza w Ornecie
(To pytanie jest wymagane)

Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów rewitalizacyjnych, które planowane są do realizacji w najbliższych latach na obszarze Pana/Pani gminy.

Proszę ocenić poszczególne projekty w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zupełnie niepotrzebne, 5 – bardzo potrzebne

Termodernizacja budynków użyteczności publicznej
Rewitalizacja Ratusza Miejskiego
Rewitalizacja Zamku
Poprawa dostępu usług edukacyjno-sportowych
Utworzenie Pasłęckiego Szlaku Zamkowego
(To pytanie jest wymagane)

Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów rewitalizacyjnych, które planowane są do realizacji w najbliższych latach na obszarze Pana/Pani gminy.

Proszę ocenić poszczególne projekty w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zupełnie niepotrzebne, 5 – bardzo potrzebne

Odbudowa Ratusza Staromiejskiego
Wieża widokowa po dawnej wieży kościoła ewangelickiego
Ośrodek dziennej opieki
Świetlica wiejska
(To pytanie jest wymagane)

Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów rewitalizacyjnych, które planowane są do realizacji w najbliższych latach na obszarze Pana/Pani gminy.

Proszę ocenić poszczególne projekty w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zupełnie niepotrzebne, 5 – bardzo potrzebne

Modernizacja i rozbudowa piskiego Domu Kultury
Modernizacja stadionu miejskiego w Piszu
Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu
(To pytanie jest wymagane)

Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów rewitalizacyjnych, które planowane są do realizacji w najbliższych latach na obszarze Pana/Pani gminy.

Proszę ocenić poszczególne projekty w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zupełnie niepotrzebne, 5 – bardzo potrzebne

Budowa parkingów
Remont budynku Ratusza
Remont zabytkowych kamienic mieszkalnych
Odnowienie budynku baszty z murami obronnymi
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej trasa Reszel - Święta Lipka
(To pytanie jest wymagane)

Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów rewitalizacyjnych, które planowane są do realizacji w najbliższych latach na obszarze Pana/Pani gminy.

Proszę ocenić poszczególne projekty w skali 1-5, gdzie 1 oznacza zupełnie niepotrzebne, 5 – bardzo potrzebne

Przebudowa i remont budynku urzędu gminy
Przebudowa ulicy Krzywej
Przebudowa ulicy Zielonej
Budowa parku rekreacji i wypoczynku
Rewitalizacja terenów przy zespole szkolno-przedszkolnym
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ryn
(To pytanie jest wymagane)
Czy Pana/Pani zdaniem, prócz planowanych przez gminę projektów należy zaplanować również inne działania, które odpowiadałyby na wskazane przez Pana/Panią problemy?
Problemy społeczne
Problemy gospodarcze
Problemy przestrzenno-funkcjonalne
Problemy środowiskowe
Problemy techniczne
(To pytanie jest wymagane)
Jakiego rodzaju działania, które odpowiadałyby na problemy społeczne Pan/Pani proponuje?
(To pytanie jest wymagane)
Jakiego rodzaju działania, które odpowiadałyby na problemy gospodarcze Pan/Pani proponuje?
(To pytanie jest wymagane)
Jakiego rodzaju działania, które odpowiadałyby na problemy przestrzenno-funkcjonalne Pan/Pani proponuje?
(To pytanie jest wymagane)
Jakiego rodzaju działania, które odpowiadałyby na problemy środowiskowe Pan/Pani proponuje?
(To pytanie jest wymagane)
Jakiego rodzaju działania, które odpowiadałyby na problemy techniczne Pan/Pani proponuje?
(To pytanie jest wymagane)
Jak Pan/Pani ocenia realizację dotychczasowych projektów rewitalizacyjnych na obszarze Pana/Pani gminy?
(To pytanie jest wymagane)
Prosimy o uzasadnienie wybranej odpowiedzi:
Metryczka
(To pytanie jest wymagane)
Płeć:
(To pytanie jest wymagane)
Wiek:
(To pytanie jest wymagane)
Wykształcenie:

Dziękujemy za udział w badaniu.  

Ankieta zostanie zapisana w naszej bazie po kliknięciu przycisku "Wyślij" w prawym dolnym rogu ekranu.